S T A T U T
Piłkarskiego Klubu Sportowego „JÓZEFKA”

Rozdział I
Nazwa, teren działania i charakter prawny

§ 1
1. Piłkarski Klub Sportowy „JÓZEFKA” zwany dalej “Klubem” posiada osobowość prawną.
2. Nazwa Klub jest prawnie zastrzeżona.

§ 2
1. Terenem działania Klubu jest miasto Chorzów i woj. Śląskie.
2. Siedzibą Klubu jest miasto Chorzów.
§ 3
1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
§ 4
1. Klub używa pieczęci i godła, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Godłem Klubu jest KORONA NA PIŁCE
3. Barwami Klubu Sportowego są żółty i niebieski
§ 5
1. Klub działa zgodnie z ustawą – prawo o stowarzyszeniach ustawą o kulturze fizycznej, ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie oraz z własnym Statutem.
2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
3. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział II
Cel i środki działania

§ 6
1. Celem Klubu jest:
a) Upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, w szczególności
b) Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie gry w piłkę nożną,
c) Zabezpieczenie wychowankom opieki zdrowotnej i wychowawczej
d) Zabezpieczenie odpowiedniej kadry szkoleniowej.
e) współpraca ze szkołami, władzami OZPN oraz jednostkami samorządu terytorialnego
f) Planowanie i organizowanie życia sportowego dzieci, młodzieży w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Klubu oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
g) Współpraca z krajowymi i zagranicznymi podmiotami w zakresie organizowania wychowania fizycznego dzieci i młodzieży
h) Prowadzenie działalności na rzecz członków klubu i pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych członków klubu,
i) Kształtowanie właściwych postaw w społeczeństwie.

2. Cele Klubu są realizowane poprzez:
a) Współpracę ze szkołami, poradniami i organizacjami sportowymi;
b) Współdziałanie z samorządem terytorialnym i administracją rządową;

7

c) Organizacja zawodów, imprez sportowych oraz imprez turystyczno-rekreacyjnych;Organizowanie obozów sportowych i szkoleniowych dla swoich wychowanków,
d) Zgłaszanie dzieci, młodzieży i dorosłych do udziału w rozgrywkach piłki nożnej trampkarzy i juniorów, a także w rozgrywkach seniorów piłki nożnej halowej.

§ 7
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Nieodpłatną działalność pożytku publicznego;
2. Odpłatną działalność pożytku publicznego;

Ad.1 Nieodpłatna działalność pożytku publicznego klubu to:

a) działalność związana ze sportem, pozostała (92.62.Z)
b) działalność związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 93.04.Z)
c) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD -91.33.Z)
d) działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana ( 92.72.Z)

Ad.2 Odpłatna działalność pożytku publicznego klubu to:

a) działalność organizatorów turystyki (PKD – 63.30.A)
b) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD-80.42.B)

Klub prowadzi działalność wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych

§ 8
1. Klub może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Dochód z działalności gospodarczej klubu służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 9
1. Członkami klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem klubu.
3. Członkowie Klubu dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających.

§ 10
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele klubu.
2. Małoletni poniżej 16 lat mogą zostać członkami klubu, za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez możliwości korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.
3. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
§ 11
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust.2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
2) Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
3) Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 12
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno-finansową dla Klubu.

§ 13
Członkowie wspierający mają prawo do:
1. Uczestnictwa bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu
2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.
3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu

§ 14
Do obowiązków członków należy:
1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.
2. Przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Klubu.
3. Godne reprezentowanie barw Klubu
4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

§ 15
Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a) umyślnego naruszenia postanowień statutu
b) nie brania czynnego udziału w działalności statutowej Klubu poprzez okres 6 miesięcy
c) działania na szkodę Klubu
3. Rozwiązania się Klubu
Rozdział IV
Władze Klubu

§ 16
1. Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Klubu,
2) Zarząd Klubu,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz trwa 5 lat. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.
3. Uchwały władz klubu, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podej¬mowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Zgro¬madzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 17
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą klubu.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
7
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
1) w pierwszym terminie – liczby członków określonej w § 16 ust. 3,
2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do gło¬sowania.
§ 18
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
a) określenie głównych kierunków działania klubu,
b) uchwalenie statutu i jego zmian.
c) uchwalanie regulaminów władz klubu,
d) uchwalanie budżetu klubu,
e) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
f) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu po zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną,
g) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
h) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
i) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
j) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu klubu i przeznaczeniu jego majątku,
l) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania klubu.
2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 19
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo-wyborcze w terminie określonym w § 16 ust. 1.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie porządku/regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodni¬czący, zastępca, sekretarz.
5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych na nim komisji.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na umotywowane żądanie, co najmniej 10 członków zwyczajnych.
8. W przypadkach określonych w ust. 7 pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty przedstawienia (złożenia) odpowiedniego wniosku (żądania) Zarządowi.
9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 20
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności klubu, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd Klubu składa się z 5-7 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa i 2 v-ce Prezesów, sekretarza i skarbnika.
3. Zebrania Zarządu Klubu odbywać się będą co najmniej raz na 2 miesiące.
7
§ 21
Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:
1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2. realizacja celów klubu oraz uchwał Walnego Zebrania Członków
3. zwoływanie walnego zebrania członków,
4. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
5. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
6. przyjmowanie i skreślanie członków,
7. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
8. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
9. składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§ 22
1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§ 23
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym klubu, powołanym do sprawowa¬nia kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
§ 24
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach klubu.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
 nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
 mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub pensję w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje swoich obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
Rozdział V
Wyróżnienia i kary

§ 26
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.

7
§ 27
1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu – Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzania następujących kar:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka na okres 12 miesięcy,
d) wykluczenia.
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.
3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział VI
Majątek i fundusze Klubu

§ 28

1. Majątek klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłami powstania majątku klubu są:
a) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
b) wpływy uzyskane za przekazywanie zawodników do innych Klubów,
c) wpływy ze środków uzyskanych tytułem wynajmu urządzeń i sprzętu,
d) wpływy z dotacji i darowizn uzyskanych od osób fizycznych i prawnych,
e) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu klubu,
f) wpływy z działalności statutowej.
g) dochody z działalności gospodarczej,
h) dochody ze sprzedaży majątku,
i) inne źródła.
§ 29
1. Majątkiem oraz dochodami Klubu dysponuje Zarząd Klubu zgodnie z ustalonym budżetem.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Klub może prowadzić działalność gospodarczą w różnej formie korzystnej dla rozwoju Klubu, jednakże w rozmiarach służących realizacji celów statutowych; a cały uzyskany dochód zostanie przeznaczony na działalność statutową.
4. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch spośród następujących osób: Prezesa, 2 v-ce Prezesów i Sekretarza.

§ 30
Zabronione jest:
1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,
2) przekazywanie majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to ma nastąpić bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywanie majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu,
7
4) dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie klubu

§ 36
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu klubu przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie klubu mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 18 ust. 3 należy załączyć projekt stosow¬nych uchwał.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu klubu Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia ma¬jątku klubu.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji klubu, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).
Rozdział VII
Przepisy przejściowe

§ 37
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosow¬nego postanowienia sądu rejestrowego.
§ 38
Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc obowiązującą dotychczasowy Statut.