Data założenia

15.08.2000

Lokalizacja

Siedziba Klubu
ul. Pokoju 6
41-500 Chorzów

Boisko
ul. Pokoju 6
41-500 Chorzów

 REGULAMIN PIŁKARSKIEGO KLUBU  SPORTOWEGO „JÓZEFKA” CHORZÓW

§1 Zasady ogólne

1.Zawodnikiem Piłkarskiego Klubu Sportowego „Józefka” Chorzów (zwanym dalej PKS Józefka Chorzów lub Klubem) może zostać dziecko, które ukończyło czwarty rok życia.

2.Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Klub zobowiązany jest do przestrzegania Statutu Klubu oraz niniejszego Regulaminu.

3.Pełnoprawnym zawodnikiem naszego Klubu zostaje się po wypełnieniu i podpisaniu przez rodziców/opiekunów prawnych Deklaracji Rodzica oraz Deklaracji Członkowskiej PKS Józefka Chorzów.

4.Zawodnicy Klubu mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów (w tym e-papierosów), spożywania alkoholu, używania jakichkolwiek narkotyków, środków odurzających (np. tzw. dopalaczy) oraz środków dopingujących.

5.Zajęcia treningowe, spotkania klubowe, turnieje sportowe, oraz mecze towarzyskie czy mistrzowskie w grupach młodzieżowych U5 – U17 mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.

6.Klub zastrzega sobie prawo do przeprowadzania selekcji na każdym etapie szkolenia zawodników.

§2 Prawa i obowiązki zawodnika PKS Józefka Chorzów

1.W zajęciach organizowanych przez Klub mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie (drużyny ligowe U9 – U17 oraz seniorzy) lub zgodę rodziców/opiekunów prawnych grupy U5-U9, którą należy przekazać trenerowi prowadzącemu dana grupę.

2.Zawodnik PKS Józefka Chorzów zobowiązany jest do:

a)godnego reprezentowania barw klubowych zarówno w trakcie treningów, meczów, jak i w życiu codziennym;

b)trenowania w odpowiednim stroju treningowym, którego oraz używania odpowiedniego do nawierzchni obuwia sportowego,

c)pomagania trenerowi w przygotowaniu i zakończeniu zajęć treningowych, meczów oraz wyjazdów klubowych, poprzez pomoc w przenoszeniu sprzętu sportowego, napojów itp.

d)wykonywania tylko i wyłącznie poleceń trenera prowadzącego zajęcia (mecz lub zawody), stosowania się do decyzji sędziów prowadzących zawody oraz ograniczenia kontaktów w trakcie zajęć lub zawodów z publicznością w tym rodzicami lub opiekunami,

e)sumiennego i zdyscyplinowanego uczestnictwa w zajęciach, treningach i zawodach sportowych,

f)bezzwłocznego zgłaszania trenerowi wszelkich dolegliwości zdrowotnych, doznanych urazów, a także stosowanych leków i medykamentów,

g)spożywania podczas treningów i meczów piłkarskich jedynie wody niegazowanej,

h)szanowania powierzonego przez Klub sprzętu treningowego i meczowego, który po zakończeniu uczestnictwa w Klubie albo w wyznaczonym terminie przez trenera prowadzącego lub przedstawiciela Klubu zawodnik ma obowiązek zwrócić w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie wynikające z prawidłowego używania.

3.Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy, a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty, rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do zwrócenia kosztów nabycia zniszczonego lub utraconego sprzętu. Zawodnik pełnoletni odpowiada za sprzęt osobiście.

4. Podstawą do gry zawodnika w meczach lub turniejach jest regularna i punktualna obecność, a także wysoki stopień zaangażowanie na treningach oraz aktualne badania lekarskie. Decyzja o wyborze kadry meczowej należy wyłącznie do trenera prowadzącego.

5. Samowolne podjęcie przez zawodnika treningów, udziału w testach, obozach sportowych czy meczach, w innym klubie bez zgody Zarządu PKS Józefka Chorzów, może skutkować zawieszeniem zawodnika w prawach członkowskich naszego Klubu na okres do 12 miesięcy. O powyższym zarząd Klubu powiadomi pisemnie Śl.ZPN.

§3 Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów prawnych zawodnika PKS Józefka Chorzów

1.Rodzice/opiekunowie prawni zawodnika obowiązani są powstrzymywać się od kontaktu z zawodnikiem podczas trwania zajęć treningowych i zawodów, gdyż wpływa to negatywnie zarówno na koncentrację i dyscyplinę uczestników zajęć oraz ich bezpieczeństwo.

2.Podczas trwania meczów i treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody, albo w miejscach wskazanych przez organizatora.

3.Rodzice/opiekunowie (zaproszeni przez nich goście) w czasie meczów winni przestrzegać regulaminu danego obiektu, zachowywać się i dopingować kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziów lub prowadzących zawody oraz okazywać szacunek innym uczestnikom wydarzenia, w tym drużynie przeciwnej.

4.Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do terminowego opłacania składek członkowskich, zgodnie z podpisaną przez nich Deklaracją Rodzica.

5.W przypadku zalegania z zapłatą składki członkowskiej za okres co najmniej trzech miesięcy, zarząd Klubu może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach zawodnika.

6.Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do pokrywania kosztów wyjazdu zawodnika na organizowane przez Klub, letnie i zimowe obozy sportowe.

7.Rodzice/opiekunowie zobowiązani są powiadamiać trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności dziecka na treningu.

8.Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do niepodważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami, uwagami, zastrzeżeniami lub wątpliwościami należy zgłaszać się indywidualnie do trenera prowadzącego lub V-ce Prezesa ds. Sportowych Klubu.

9.W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić Klub pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej najpóźniej do 20-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko nie będzie brało już udziału w zajęciach.

§4 Zasady karania i nagradzania. Rodzaje kar dyscyplinarnych

1.W przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia przez zawodnika któregokolwiek z punktów niniejszego Regulaminu, trener prowadzący, w porozumieniu V-ce Prezesem ds. Sportowych Klubu, może nałożyć na zawodnika karę dyscyplinarną.

2.Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec zawodnika PKS Józefka Chorzów są:

a)upomnienie,

b)nagana,

c)kara dyskwalifikacji w wymiarze od 1 do 5 meczów,

d)zawieszenie zawodnika – do 12 miesięcy,

e)skierowanie wniosku do zarządu o wykluczenie z członkostwa w PKS Józefka Chorzów.

3.W przypadku, sumiennego wykonywania przez zawodnika ponadprzeciętnego zaangażowania  w treningi lub zawody, albo osiągnięć sportowych, zawodnikowi mogą być przyznane nagrody indywidualne na wniosek trenera prowadzącego lub V-ce Prezesa ds. Sportowych Klubu , w miarę posiadanych przez Klub możliwości. Decyzję o rodzaju nagrody podejmuje V-ce Prezes ds. Sportowych Klubu.

§5 Postanowienia końcowe

1.PKS Józefka Chorzów zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, z zachowaniem miesięcznego okresu uprzedzenia, powiadamiając o tym członków Klubu, rodziców/opiekunów zawodników na stronie internetowej Klubu.

2.Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy Regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener prowadzący w porozumieniu z V-ce Prezesa ds. Sportowych Klubu.

3.Regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu Klubu z dnia 25 listopada 2019 roku i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Zmiany Regulaminu wymagają tego samego trybu.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1/2019 Zarządu PKS „Józefka” Chorzów z dnia 25.11.2019 roku